Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox cannot found the page that i requested such as www.facebook.com or www.yahoo.com. I try to uninstall and install it again but the result was still the same.

 • 1 trả lời
 • 55 gặp vấn đề này
 • 74 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

Firefox cannot found the page that i requested such as www.facebook.com or www.yahoo.com. I try to uninstall and install it again but the result was still the same.

Giải pháp được chọn

Try clearing your cache and cookies.

 1. Open the Tools menu, then select Clear Recent History... .
 2. In the Time Range to clear: drop-down, select Everything.
 3. Click the arrow next to Details to display the list of items that can be cleared.
 4. Select both Cookies and Cache.
 5. Click Clear Now .
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Try clearing your cache and cookies.

 1. Open the Tools menu, then select Clear Recent History... .
 2. In the Time Range to clear: drop-down, select Everything.
 3. Click the arrow next to Details to display the list of items that can be cleared.
 4. Select both Cookies and Cache.
 5. Click Clear Now .