Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am using Firefox to do searches. When I go to a webpage, then close it, my Firefox search page is not there. I have to re-open Firefox for each search!

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When I am using Firefox search and click to a web page, then close that web page, Firefox search page is gone. I have to re-open Firefox for each search.

This happened

Every time Firefox opened

== I started using Firefox

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

When you open links from a Search page, use or a Middle-click to have those page open in a new Tab. When you close the Tab you'll be back at the original Search page.