Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where and how can I purchase a CD for installation of 3.6.6?

  • 1 trả lời
  • 22 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shawn

more options

I have dial-up Internet. After downloading 3.6.6, I cannot open it, due to "File is Corrupt". Where and how can I purchase a CD for installation of 3.6.6?

Operating system

Microsoft Windows XP

Giải pháp được chọn

You can't. This issue can be caused by anti-virus software. Try disabling it while you install Firefox. Do not forget to enable it again!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can't. This issue can be caused by anti-virus software. Try disabling it while you install Firefox. Do not forget to enable it again!