Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My toolbar has completely disappeared. I still have the back arrows on the far left, but everything else is just ... gone. I've tried stopping Firefox and restarting several times, but nothing is changing. All the toolbars are checked in the view menu.

  • 1 trả lời
  • 50 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

July 13th, 2010: My Firefox tool bar has suddenly completely disappeared, except for the back arrows on the left hand side. I've tried stopping and starting Firefox several times, but nothing's changed. All the toolbars are selected in the View menu ... but nothing's visible!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn