Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Won't start after update to 3.6.6 Mac OSX 10.6.4

  • 2 trả lời
  • 47 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

Have updated to 3.6.6. on OSX 10.6.4. Installed as per instructions, but FF does not start - from the application folder or the dock (to where I dragged the FF icon). From looking at the support forum there seems to a number of people experiencing the same problem, but no fixes appear to be posted!

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16

Giải pháp được chọn

Is the second time that is happend and the solution is going back to continue working.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Solved by going back to 3.5.10. All settings and bookmarks came back. Won't be upgrading again anytime soon - or will be switching to Chrome!

more options

Giải pháp được chọn

Is the second time that is happend and the solution is going back to continue working.