Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox will not print out the content of some webpages

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nickolay

more options

Firefox will not print out the content of some webpages. Only the header and footer comes out but the complete body is missing (this includes navigation menus, iframes, etc.)

URL of affected sites

http://

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

I have the same problems. Can not print what is on the page. Only come out a blank page even though the print review shows a gud page layout. Have to go to IExp to print things out.

more options

All the usual methods have been tried so far the printer refuses to print anything other than the test page. Even though the listing says the items are ready to be printed - - -