Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cant open firefox

  • 1 trả lời
  • 43 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

cant open firefox even when i go back and set a fresh restore point. tried everything....

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)

Giải pháp được chọn

If you close Firefox, then start Firefox in Safe Mode, does the problem still occur? For instructions on starting in Safe Mode, see Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode. After you boot into Safe Mode try disabling extensions one by one to see if one of them is causing thzproblem. If not then try a new profile at Profile Manager - Create, remove or switch Firefox profiles.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you close Firefox, then start Firefox in Safe Mode, does the problem still occur? For instructions on starting in Safe Mode, see Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode. After you boot into Safe Mode try disabling extensions one by one to see if one of them is causing thzproblem. If not then try a new profile at Profile Manager - Create, remove or switch Firefox profiles.