Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do i ake the orignal Firefox my default browser instead of Firefox 4.0 Beta 1?

  • 2 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

I am on the Beta version of Firefox 4.0 and i want to go to the regular one but i can not,when i click the original one on my desktop it takes me to the Firefox 4.0 one,what do i do?

This happened

Every time Firefox opened

== I clicked the one i wanted to go on

Giải pháp được chọn

Hello.

Go into Tools > Options > Advanced > General > System defaults:Check Now. Answer Yes.

This, of course, in the Firefox version you want to be the default version. There are other ways to do this, but they change from operating system to operating system. This is the way to do it inside Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hello.

Go into Tools > Options > Advanced > General > System defaults:Check Now. Answer Yes.

This, of course, in the Firefox version you want to be the default version. There are other ways to do this, but they change from operating system to operating system. This is the way to do it inside Firefox.

more options

Did you keep the original Firefox 3.6.6 version by doing a custom installation of the 4.0b1 version?

If you only have a Firefox 4.0b1 shortcut on your desktop and not a Firefox 3.6.6 shortcut then you need to check that. If you no longer have the Firefox 3.6.x version then do a custom install of that version and make that version the default browser.

See Custom installation of Firefox on Windows Download 3.6.x here: http://www.mozilla.com/firefox/all.html