Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Instsllation rights on an iMac

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How can I upgrade from 3.6 on an iMac when Firefox refuses to proceed with an installation on the basis that I do not have the necessary user rights (even though I am logged in as an administrator)?

This happened

Not sure how often

== I tried to install an upgrade from v. 3.6 on an iMac

Giải pháp được chọn

See http://kb.mozillazine.org/Installing_Firefox#Mac_OS_X ..... Download a new copy of the Firefox program: http://www.mozilla.com/firefox/all.html Trash the current Firefox application to do a clean reinstall. Install the new version that you have downloaded. Your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks and other personal data.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

See http://kb.mozillazine.org/Installing_Firefox#Mac_OS_X ..... Download a new copy of the Firefox program: http://www.mozilla.com/firefox/all.html Trash the current Firefox application to do a clean reinstall. Install the new version that you have downloaded. Your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks and other personal data.