Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I used to be able to right click on an image, a pop menu would show an option for properties. Where is the properties click option?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

I used to be able to right click on an image, a pop menu would show an option for properties. Where is the properties click option?

Why did they change the pop-up menu? How can I revert Firefox to previous version?

== version update

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

To get that right-click menu item back use the extension at https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/14228/