Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I want to forward an e-mail from my MAC or even just retrive one from "drafts" very often (but not always) ony the heading will appear and the body of the e-mail is blank both to me and to the receipient.

  • 1 trả lời
  • 30 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When trying to forward and e-mail or retrieve it from "drafts" more often than not only the heading will appear and the space where the body of the e-mail belongs is empty. If I try repeatedly - going out and then back in to the e-mail - I can eventually get it and successfully send it on. If I send it while the field is blank the person receiving it will just get a blank e-mail except for the address and subject line.

This happened

A few times a week

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn