Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I load Gmail it switches to Google Calendar

  • 5 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

When I load Gmail it automatically switches to Google Calendar.

This happened

Every time Firefox opened

== a week ago

Giải pháp được chọn

I followed the advice from war4peace about removing "Calendar" from the element section of Integrated GMail. Seems to be working just fine now. Thanks!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Confirmed. I think it's a Gmail Redesigned issue...

more options

Solution found: if you have the Integrated GMail 2.2.5 add-on for Mozilla Firefox, go to its options and REMOVE "Calendar" from Element Selection listbox.

more options

Can't get e-mail, because it switches to calendar

more options

Nothing seems to help. Calendar still loads over gmail everytime I open. PLUS, I can't get rid of yahoo/facebook address bars and my toolbar (file, view, tools, etc) is missing completely.

more options

Giải pháp được chọn

I followed the advice from war4peace about removing "Calendar" from the element section of Integrated GMail. Seems to be working just fine now. Thanks!