Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New version of Firefox can not be added to application folder. Msg says I do not have sufficent privedges to do so

  • 2 trả lời
  • 61 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

I downloaded the new version of Firefox. It mounted fine. When I tried to drag the icon to my application folder, it asked me if I wanted to replace the older version. I said "yes" and a msg popped up "The operation cannot be completed becuse you do not have sufficient privileges for some of the items."

== I downloaded the new version of FireFox

Giải pháp được chọn

I am trying to solve the same problem

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I am trying to solve the same problem

more options

See http://kb.mozillazine.org/Installing_Firefox#Mac_OS_X ..... Download a new copy of the Firefox program: http://www.mozilla.com/firefox/all.html Trash the current Firefox application to do a clean reinstall. Install the new version that you have downloaded. Your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks and other personal data.