Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to import a previous Firefox bookmarks.html. How do I resolve this?

  • 1 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have recently setup my new laptop. I have a bookmarks.html backup from my previous laptop. I go through the process of importing bookmarks.html on my new laptop after installing Firefox. After I select the file to import nothing happens.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you see the bookmarks if you open that HTML backup in a browser tab (File > Open File) ?