Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

does the current windows update framework patch break firefox?

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

does this windows update patch break firefox?

Article ID: 982524 - Last Review: June 22, 2010 - Revision: 2.0 An update rollup is available for the .NET Framework 3.5 SP1 and for the .NET Framework 2.0 SP2 in Windows XP and in Windows Server 2003 View products that this article applies to. On This PageSUMMARY MORE INFORMATION Update information Download information Command line switches for this update Prerequisites Restart requirement Update removal information File information For all supported x86-based versions of Windows XP and of Windows Server 2003 For all supported x64-based versions of Windows Server 2003 and Windows XP Professional x64 Edition Known issues Expand all | Collapse all SUMMARYThis update rollup addresses issues of the Microsoft .NET Framework 3.5 Service...This update rollup addresses issues of the Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) and of the Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) on a computer that is running Windows XP or Windows Server 2003. If you run partial-trust Windows Presentation Foundation (WPF) XAML browser applications (XBAPs) in the Mozilla Firefox browser, this update rollup disables the Web Browser ActiveX control (WebOC) in the Microsoft .NET Framework 3.0 SP2.

NoteThe WPF feature is included in the .NET Framework 3.0. The .NET Framework 3.0 SP2 is included in the .NET Framework 3.5 SP1.