Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook will not download completely. Can seem to go from page to page within facebook.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
more options

Face book will not download completely. I can download on Explorer, but not Firefox. Can not ope pages within facebook.

URL of affected sites

http://facebook.com

Face book will not download completely. I can download on Explorer, but not Firefox. Can not ope pages within facebook. == URL of affected sites == http://facebook.com