Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 3.6.6 reverts to 3.6.3 on reboot

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

I've installed firefox 3.6.6 but every time I reboot and re-launch firefox, it reverts to 3.6.3 I'm running Windows 7 64bit, and have full admin privileges. I've uninstalled Firefox, and done a "clean" install and still its going to version 3.6.3

This happened

A few times a week

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

We'll need some more info about your Firefox setup. Go to Help > Troubleshooting Information, then click Copy all to Clipboard. Open a reply to this post, and go to Edit > Paste to paste the info from your Troubleshooting Information page.