Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 3.5.1 running on Vista has stopped working. No error messages. Have tried to uninstall and also install newer version, and get a message saying I must first close Firefox (which of course is not visibly running)

  • 2 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

Firefox 3.5.1 running on Vista has stopped working, no error messages. Tried to uninstall and install updated version. Get message that I must first close Firefox, however it is not visibly running.

This happened

Not sure how often

I restored my system to an earlier date , December 2009

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0; Dealio Toolbar 3.1.1; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618; .NET4.0C; AskTbWCL/5.8.0.12304)

Giải pháp được chọn

Firefox may not be running visibly but is probably running in the background. It is in the task manager. To access the task manager go to Start and type in the search field taskmgr. That will open the Task Manager process. Then go to Processes tab and end firefox.exe. After ending that process, close Task Manager and try running the installation/uninstallation again.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox may not be running visibly but is probably running in the background. It is in the task manager. To access the task manager go to Start and type in the search field taskmgr. That will open the Task Manager process. Then go to Processes tab and end firefox.exe. After ending that process, close Task Manager and try running the installation/uninstallation again.

more options

You should update to the latest version. See Update Firefox to the latest release