Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't print any web page. after the print command, it wants to save xps files. on cannon printer. vista system

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

can't print any web page. after the print command, it wants to save as a xps file.

This happened

Every time Firefox opened

after up grade to 3.6.6

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET4.0C)