Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

nonsense url takes Firefox to Google

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Typing nonsense in the URL field will take Firefox to a Google "can't find" page. This happens even with Google removed from the list of search engines in the Search field, and even with the Search field removed from the toolbar. How can I prevent Firefox from connecting to Google (or any other site) automatically, regardless of text entry anywhere?

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

more options

That was it, thanks.

more options

You're welcome.