Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Windows says FireFox needs to be updated but cant be because two instances of it are running, that's not true. Happens every time I open FireFox

  • 2 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TXGuy

more options

Windows says FireFox needs to be updated but cant be because two instances of it are running, that's not true. Happens every time I open FireFox

This happened

Every time Firefox opened

== June 28 2010

Giải pháp được chọn

Firefox 3.6.6 was released on 06/26/2010 to address issues that some were experiencing with the new crash protection feature introduced in Firefox 3.6.4. NOTE: Version 3.6.5 was used for another product, so there is a "skip" in version numbers.

You should update to the newest version, Firefox 3.6.6.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox 3.6.6 was released on 06/26/2010 to address issues that some were experiencing with the new crash protection feature introduced in Firefox 3.6.4. NOTE: Version 3.6.5 was used for another product, so there is a "skip" in version numbers.

You should update to the newest version, Firefox 3.6.6.

more options

Actually it is not 3.6.5 that has been used but the Gecko version 1.9.2.5 is used for the mobile Fennec version. --- If you have problems with updating then down;load the full version: http://www.mozilla.com/firefox/all.html