Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I confirm my Firefox 2.0 browser is set to the manufacturers default settings?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 57 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

A government website (FARSFA) needs to have my Firefox 2.0 browser set to "the manufacturer's default settings" in order to use the website. How can I do this? Please help! Thanks.

URL of affected sites

http://

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

"Reset all user preferences to Firefox defaults" on the Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode start window - See http://kb.mozillazine.org/Resetting_preferences