Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox stops working and closes when loading multiple websites

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
more options

When I try to load certain webpages such as YouTube, Firefox will stop working and close. The error message is simply "Firefox has stopped working and needs to close." I have tried running Firefox in Safe Mode, disabling cookies, removing cookies, disabling add-ons, etc. Nothing works. I have no idea what could cause this problem. The websites load fine with Google Chrome.