Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I recently upgraded to the most recent version of firefox. Now every time I open it it asks me to reinstall it by dragging the icon to the applications folder. I've tried reupdating/reinstalling but no luck.

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Every time I open firefox the installation window pops up and asks me to drag it to the applications folder (on a mac). I've tried to reinstall it but I can't get it to quit doing that.

This happened

Every time Firefox opened

== I followed a prompt to upgrade to the latest version