Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Updates fail persistently. I have to manually add them. What is wrong?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Automatic update fail persistently. I have to add them manually. How do I fix?

This happened

Every time Firefox opened

== every update

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Check your security software.

more options

Thank you. Turned off norton antivirus. Problem persists.