Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The spell check box is ticked in options , but still dosn't work , why?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have just downloaded fire fox on to my new computer, and although the spell check box is ticked in the options menu , I can't get spell check to work, can anyone help me?

This happened

Every time Firefox opened

== from it being downloaded

I have just downloaded fire fox on to my new computer, and although the spell check box is ticked in the options menu , I can't get spell check to work, can anyone help me? == This happened == Every time Firefox opened == from it being downloaded

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Not all locales come with a dictionary installed for licensing reasons. If you do not have the en-US locale then check that you have a dictionary installed (Tools > Add-ons > Extensions) and selected.

You can see which dictionary is selected if you right-click in a text area and open the Languages submenu. Also make sure that [[X]"Check Spelling" in the right-click context menu has a tick. You can also try to toggle the "Check Spelling" item off and on again.

See http://kb.mozillazine.org/Spell_checking and How do I use the Firefox spell checker? See also http://kb.mozillazine.org/Dictionaries

You can look here for more dictionaries: https://addons.mozilla.org/firefox/browse/type:3