Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

crash reporting massage continues inspite disabling and besides this adobe flash plugin is perhaps downloade still unable to watch video on youtube etc.

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i saw a massage that adobe flash plugin crashed,submitted the report. then tried to avoid this massage again and again by going to edit,preferences and unchecked but still receives the massage. went to forum and downloaded the latest version of plugin as it showed that download complete bur still i am unable to watch video on youtube etc. please help.

This happened

Every time Firefox opened

Giải pháp được chọn

Your plugins list shows outdated plugin(s) with known security and stability risks.

# Shockwave Flash 9.0 r31

Update the Flash plugin to the latest version. See http://www.adobe.com/software/flash/about/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Your plugins list shows outdated plugin(s) with known security and stability risks.

# Shockwave Flash 9.0 r31

Update the Flash plugin to the latest version. See http://www.adobe.com/software/flash/about/