Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I make Firefox NOT my default browser and restore Internet Explorer as default browser?

  • 3 trả lời
  • 152 gặp vấn đề này
  • 4586 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Svetlana

more options

I used to have Internet Explorer as my default browser and when I went to Firefox it asked me if I wanted Firefox as my default browser and I always sad no. I must haves screwed that up somehow and I want to go back to Explorer as default.

This happened

Not sure how often

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

To make Internet Explorer your default web browser, you can click on Tools from the toolbar at the top and select Internet Options. Then select the Programs tab from the top of the window to access the default browser settings. You might want to also choose to be alerted if Internet Explorer is not your default browser. Click OK to save your changes.

Please also be aware of that Firefox's latest version is 3.6.4 while you're running 3.5.9.

more options

When I go to Programs, the Default Browser section is grayed out. How do I activate it so I can change my default browser back to IE?

more options

I have the same problem as kkhusker I do not have the option to reset the browser -- it is grayed out and will not let me select it.