Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Adobe Flash latest version keeps crashing Firefox. How do I fix this problem?

  • 1 trả lời
  • 53 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

After upgrading to latest version of Flash I can't keep Firefox open. It keeps quitting!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello Victor.

Contact Adobe for support on their Flash player plugin.