Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Had older version may have thrown away something important. Downloaded new Firefox when I try to open it, it says a copy of Firefox is already running and nothing happens.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Accidentally deleted some aspect of older Firefox, when I try to open new version it says there is a copy of firefox already open.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

I have the same problem, I use Windows Vista