Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have Mozilla Firefox as my browser vs Internet explorer. This morning when I tried to open Mozilla after several attempts it said it had crashed with a window that I could check the box to send the report to Mozilla but it wont even let me send the repo

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JYOuyang

more options
have Mozilla Firefox as my browser vs Internet explorer. This morning when I tried to open Mozilla after several attempts it said it had crashed with a window that I could check the box to send the report to Mozilla but it wont even let me send the report I can get on the internet with explorer but dont want to go back to that so would I just delete mozzila and start all over or will that not clear up the problem? Im lost help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Have you tried any of the solutions in Firefox crashes when you open it?