Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox 3.6 will not get me on the internet

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

after 3.6 automatically upgraded my firefox it has never worked

This happened

Every time Firefox opened

3.6 upgraded atomatically

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I suggest you to try these steps: Have you tried Firefox in safe-mode? http://support.mozilla.com/en-US/kb/Safe+Mode?s=safe+mode&as=s If you click the File menu, is Work Offline checked? Is Firefox granted internet access by your firewall? http://support.mozilla.com/en-US/kb/Firewalls?s=firewall+blocks+access&as=s

For more info check out: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cannot+connect+after+upgrading+Firefox?s=firewall+blocks+access&as=s