Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In www.msnbc.com the items under EXPLORE do not appear

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Website www.msnbc.com does not have the usual items under EXPLORE. They are there in IE but not Mozilla. They used to be but have disappeared. Reboot does not help.

URL of affected sites

http://msnbc.com

Giải pháp được chọn

"Clear the Cache": Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now" "Remove the Cookies" from sites that cause problems: Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of your add-ons is causing your problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes). See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems and Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

"Clear the Cache": Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now" "Remove the Cookies" from sites that cause problems: Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of your add-ons is causing your problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes). See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems and Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems