Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I hit a bookmark or tab or 'enter' button the screen flashes black briefly. I will also lose the bar on the bottom and the red 'x' on the top right hand corner.

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

This has just started happening. The screen doesn't stay black it flashes black behind the screen. Also, when I do anything with the File, Edit, History, Bookmark, Tools, Help functions, the bottom bar appears again.

This happened

Every time Firefox opened

== Last night after installing up-dates for firefox and mozilla

This has just started happening. The screen doesn't stay black it flashes black behind the screen. Also, when I do anything with the File, Edit, History, Bookmark, Tools, Help functions, the bottom bar appears again. == This happened == Every time Firefox opened == Last night after installing up-dates for firefox and mozilla