Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I restore menu, favorites, and command bars? I hide them to increase room and now I cannot get them back.

  • 2 trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dubbs

more options

All the top "bars " were hidden by me in order to get more footprint. Now I cannot get to any commands to put them back. Answer is OK to post anywher as I hope I am not the only @#&$! Thank you!

This happened

Every time Firefox opened

2 days ago

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; MDDC; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.30729)

Giải pháp được chọn

Hit the Alt key to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 10

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hit the Alt key to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.

more options

For future reference, if you right click in an open space beside tabs, and hit customize, you can add a full screen button and not have to hide menus individually.