Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sudden crash of firefox as I open it: how can I recover the websites' addresses in my bookmark? Is everything lost?

  • 3 trả lời
  • 22 gặp vấn đề này
  • 163 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JYOuyang

more options

Firefox crashes when I open it (Mac system). How can I recover all websites's addresses in my bookmarks before trying to installing again firefox?

Crash ID(s)

c427216d-8a2f-8b48-beca-50074acfbc6b

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; it-it) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16

Giải pháp được chọn

Yes, all your personal information is stored in your profile folder.

Again, see Back up and restore information in Firefox profiles to manually back up your profile folder. That article also has information on what information is stored where (e.g. Places.sqlite for bookmarks and history).

So back that up manually, uninstall Firefox, and remove the profile folder. Then you should be able to do a completely clean install and then restore your settings accordingly.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Have you tried to see if Firefox can start up in Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode?

See Back up and restore information in Firefox profiles to back up your profile folder, which contains your bookmarks and all your personal settings.

more options

already tried the safe mode. It doesn't open anyway. Is it possible to back up my bookmarks even if firefox can not be open? Is there a place in my mac where these information are stored?

more options

Giải pháp được chọn

Yes, all your personal information is stored in your profile folder.

Again, see Back up and restore information in Firefox profiles to manually back up your profile folder. That article also has information on what information is stored where (e.g. Places.sqlite for bookmarks and history).

So back that up manually, uninstall Firefox, and remove the profile folder. Then you should be able to do a completely clean install and then restore your settings accordingly.