Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube videos not loading

  • 2 trả lời
  • 552 gặp vấn đề này
  • 9922 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user66338

more options

Since last night FIrefox won't load youtube videos, all I get is a black box where the video normally plays. The videos load fine in both Chrome and IE. I started Firefox in safe mode but that didn't help.

URL of affected sites

http://www.youtube.com/watch?v=ktWiD6Jl9zs

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello BrianInNYC,

please clear your cache and cookies, by following these steps:

  1. Open the Tools menu at the top of the Firefox window, select Clear recent history
  2. In the Clear recent history window, select Everything from the dropdown list.
  3. Click the arrow next to Details once, then check Cache and Cookies.
  4. Now, click the Clear now button to clear history.

Kind regards, Tobbi Firefox Support Volunteer

more options

Thanks Tobbi for the quick reply, that seemed to fix the problem.