Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I click a link in Mail (Mac OS) Firefox opens two windows. The frontmost window is always blank. The other window shows the page to which the link pointed. I would like to avoid having two windows open.

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 438 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Links from Mail open two windows. One is empty.

This happened

Every time Firefox opened

== In the past couple of weeks. I had not noticed this behavior previously

Giải pháp được chọn

That is this bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=531552 - Firefox 3.6b opens two windows when opening external links

(please do not comment in bug reports, you can vote instead to show your interest)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

That is this bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=531552 - Firefox 3.6b opens two windows when opening external links

(please do not comment in bug reports, you can vote instead to show your interest)