Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dozens of Firefox windows open quickly on my IMac when I access a PDF. Must always ForceQuit.

  • 3 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When I open a PDF on my IMac, dozens of Firefox windows open very quickly in succession. The only way to stop this is to Force Quit Firefox. I can no longer use Firefox as my default browser because of this problem. The Apple support team had me uninstall and reinstall both Firefox and Adobe, to no avail. Thanks for your help.

This happened

A few times a week

== Not certain.

Giải pháp được chọn

Make sure that Firefox is not selected to handle PDF files: Firefox > Preferences > Applications

See Firefox repeatedly opens empty tabs or windows after you click on a link

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Managing+file+types

Which program is set to open PDF files? Not Firefox, needs to be a PDF reader program.

more options

Adobe Reader is already installed. It works in Safari. When Firefox was my default browser, even if Firefox were not open, if I opened a PDF -email attachment, Firefox would open multiples times, etc. and I would have to Force Quit.

more options

Giải pháp được chọn

Make sure that Firefox is not selected to handle PDF files: Firefox > Preferences > Applications

See Firefox repeatedly opens empty tabs or windows after you click on a link