Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube videos loads but after 2-4 sec the player area gets blank with ivory white colour... Help

  • 4 trả lời
  • 19 gặp vấn đề này
  • 64 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TXGuy

more options

Youtube videos loads but after 2-4 sec the player area gets blank with ivory white colour..

This happened

Every time Firefox opened

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Why are you using such an old version of Firefox. The older versions have known security issues. Consider upgrading to the current version. (Help > Check for Updates)

Adobe Flash You are using a very old version of Flash Player. Updating Flash Player may solve your problem

Install/Update Adobe Flash Player for Firefox: your ver. 10.0 r10; current ver. 10.1 r53 (important security update 2010-06-10) See: Updating Flash


Other Issues: ~~red:You have installed plug-ins with known security issues. You should update them immediately.~~

Update Java: your ver. 1.6.0.13; current ver. 1.6.0.20 (important security update 04-15-2010) (Firefox 3.6 and above requires Java 1.6.0.10 and above; see: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Java-related+issues#Java_does_not_work_in_Firefox_3_6 ) (Windows users: Do the manual update; very easy.) See: Updating Java Do the update with Firefox closed.

more options

But that option "Check for Updates" is DISABLED... !

more options

Giải pháp được chọn

more options

Try the Linux mint forum if you do not know how to update your programs. See http://forum.linuxmint.com/