Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Clear Recent History..." wipes cookies and! the cookies exceptions list although the cookies box is not ticked

  • 1 trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Clicking "Clear Recent History..." wipes all cookies and even worse the cookies exceptions list although the cookies box is not ticked.

Problem persist across restarts of Firefox and reboots of the OS.

Giải pháp được chọn

The exceptions are part of the "Site Preferences". Make sure that you do not use Delete browsing, search and download history on Firefox to clear the 'Cookies' and the 'Site Preferences'. You need an allow exception for cookies that you want to keep.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The exceptions are part of the "Site Preferences". Make sure that you do not use Delete browsing, search and download history on Firefox to clear the 'Cookies' and the 'Site Preferences'. You need an allow exception for cookies that you want to keep.