Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Registering: How darn difficult could it be. The site says: "Your email could not be validated; make sure you email is correct and click register below". I never validated. S, I am registering with no opportunity to validate. What the???

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

I tried to register with support, but: "Your email could not be validated; make sure you email is correct and click register below." Action: I did. Response: The same. How the H can you validate if not given the chance.


This happened

Not sure how often

== now

Giải pháp được chọn

Register here and you should be sent a link to the email you provided. If you have not provided a valid email or a email that has not been used create one.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Register here and you should be sent a link to the email you provided. If you have not provided a valid email or a email that has not been used create one.