Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Crash reporter often generates empty (0 kb) dump (dmp) files

  • Không có trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
more options

My Firefox crashes quite often, but that's not the topic of this question. The problem is that often when it crashes, an empty dmp file is generated which causes the crash reporter not to submit the crash report. I have used the about:crashes page to submit pending reports that had non-empty dmp files, but not one report with an empty one got submitted.

I think this (generating empty dmp files) is a bug that needs to be solved to better solve other bugs. Can anyone give me any information about this bug (preferably how to fix it)? Should I post a bug report to Bugzilla?

This happened

A few times a week

== oldest empty dmp file is Nov. 5 2009

My Firefox crashes quite often, but that's not the topic of this question. The problem is that often when it crashes, an empty dmp file is generated which causes the crash reporter not to submit the crash report. I have used the about:crashes page to submit pending reports that had non-empty dmp files, but not one report with an empty one got submitted. I think this (generating empty dmp files) is a bug that needs to be solved to better solve other bugs. Can anyone give me any information about this bug (preferably how to fix it)? Should I post a bug report to Bugzilla? == This happened == A few times a week == oldest empty dmp file is Nov. 5 2009