Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can the names of bookmark folders in Mozilla Firefox be changed?

  • 3 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi unit87cop

more options

Changing the name of Bookmark Folders

Giải pháp được chọn

press ctrl+shift+B. then click bookmarks menu. select the folder you want to rename, and in the lower bar, you can change the name of the folder. (see screenshot)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

press ctrl+shift+B. then click bookmarks menu. select the folder you want to rename, and in the lower bar, you can change the name of the folder. (see screenshot)

more options

If you have a problem then it's probably because you are running an old version of FF. I recommend installing the current version Here

more options

If you mean changing names of the default folders then you can do that via the right-click context menu (Properties) in the Bookmarks sidebar (Ctrl+B).