Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My son has changed the default on my facebook login and I can no longer default to my facebook page and cannot log him out and re log myself in.

  • 1 trả lời
  • 98 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

how do I remove a default login for facebook and replace it with the original one

Giải pháp được chọn

Remove the Facebook Cookies: Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

See also http://kb.mozillazine.org/Deleting_autocomplete_entries

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 8

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Remove the Facebook Cookies: Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

See also http://kb.mozillazine.org/Deleting_autocomplete_entries