Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 3.6.3.dmg for MacOS X - The disk image fails to mount, corrupt image.

  • 3 trả lời
  • 64 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TXGuy

more options

Today, when trying to upgrade my Firefox to 3.6.3 version, Mac OS version 10.3.9, I received a Warning Window: The following disk images failed to mount: Firefox 3.6.3.dmg corrupt image. How do I fix this problem, since I'm trying to open Google Docs and I need an updated Firefox version to make this happen.

This happened

Just once or twice

== Today, when trying to upgrade my Firefox to 3.6.3 version, Mac OS version 10.3.9

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Firefox 3.0.x, 3.5.x, and 3.6.x require OSX version 10.4 or later. The last version for OSX 10.3.9 and earlier is Firefox 2.0.0.20.

System Requirements: Firefox 2.0.x: http://www.mozilla.com/en-US/firefox/system-requirements-v2.html Firefox 3.0.x: http://www.mozilla.com/firefox/system-requirements-v3.html Firefox 3.5.x and 3.6.x: http://www.mozilla.com/firefox/system-requirements.html

Get Firefox 2.0.0.20 for OSX 10.3.9 and earlier here (choose your language and download the .dmg file): ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/mac/

See: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Installing+Firefox+on+Mac

more options

Thank you for the information, TXGuy

more options

You're welcome.