Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ff v 3.6.3 for Ubuntu doesn't import my bookmarks

  • 1 trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I just installed Ubuntu 10.4 on a new partition on my hard drive and booted into Linux. File/Import (Bookmarks) almost started but the next screen reported "no programs that contain bookmarks, history (etc) can be found". That worked back in Version 1.x as could browse to location. Aagh!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn