Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

it crashes indiscrimantly I can not find any specific routine or web site.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

I have been using firefox for 9-10 years now and never had a crashing problem until now. I always kept it updated I'm usually on my yahoo email occasionally on face book but that occasionally and rare.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Go to your Address bar and type in about:crashes then copy and paste the entire page here