Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When downloading Firefox 3.6 the answer is: disk did not mount

  • 3 trả lời
  • 60 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

when trying to upgrade Firefox the download proceeds but it prints out: Download failed to mount the disk.

This happened

Not sure how often

== only when trying to upgrade Firefox

Giải pháp được chọn

I believe Mach-O is an older version of OSX. If your version of OSX is 10.3.9 or lower, Firefox 2.0.0.20 is the last ever version that will run on your OS. Firefox 3.0.x and higher require OSX version 10.4 or higher.

http://www.mozilla.com/firefox/system-requirements-v3.html http://www.mozilla.com/firefox/system-requirements.html

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello Eva.

Try downloading the installer (from getfirefox.com), uninstalling Firefox and then installing the new version from the installer you downloaded. That shouldn't give you any trouble.

more options

Firefox 3.0 and 3.5/6 versions require at least Mac OS X 10.4 http://www.mozilla.com/en-US/firefox/system-requirements.html - Mozilla Firefox 3.6 System Requirements ..... Firefox 2.0.0.20 is the last release that runs on Mac OS X 10.2 and 10.3 See http://kb.mozillazine.org/Installing_Firefox

Mac: http://download.mozilla.org/?product=firefox-2.0.0.20&os=osx&lang=en-US

more options

Giải pháp được chọn

I believe Mach-O is an older version of OSX. If your version of OSX is 10.3.9 or lower, Firefox 2.0.0.20 is the last ever version that will run on your OS. Firefox 3.0.x and higher require OSX version 10.4 or higher.

http://www.mozilla.com/firefox/system-requirements-v3.html http://www.mozilla.com/firefox/system-requirements.html