Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox often hags with an error message somethng like_Script not complete or still running._I cannot uninstall Firefox with the uninstall program routine inthe control panel and the Mozilla uninstall helper.exe will not run either. How do I uninstall Fi

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Firefox hangs with an error message something like - Script not complete or still running. I cannot uninstall Firefox with the uninstall program routine in the Control Panel and the Mozilla uninstall helper.exe program will not run either. How do I completely uninstall Firefox so I can make a clean reload?

This happened

Every time Firefox opened

== Not sure but I think it was after the update

Firefox hangs with an error message something like - Script not complete or still running. I cannot uninstall Firefox with the uninstall program routine in the Control Panel and the Mozilla uninstall helper.exe program will not run either. How do I completely uninstall Firefox so I can make a clean reload? == This happened == Every time Firefox opened == Not sure but I think it was after the update